Všeobecné obchodní podmínky
(pro prodej Zboží)

TOP Function s.r.o.

se sídlem ul. Technologická 372/2

Ostrava Pustkovec

PSČ: 708 00

IČ: 293 95 194

Právnická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku, plátce DPH, zastoupena Ing. Vladimírem Dostálem, osoba odpovědná za chod veřejné databáze zboží (materiálu) umístěné na www.freematerial.info, vydává tímto dle ustanovení §1751 an. a §2079 a následujících, zákona číslo 89/2012  Sb. Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tyto


všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:


Prodávající resp. Dodavatel:

TOP Function s. r. o. se sídlem ul. Technologická 372/2, Ostrava Pustkovec, PSČ: 708 00, IČ: 293 95 194.


Kupující resp. Odběratel: podnikatel


Podnikatelem se rozumí osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským, či jiným obdobným způsobem se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku (§420 an. NOZ)


Smluvní strany resp. Strany: prodávající resp. dodavatel a kupující resp. odběratel


Zboží - věci movité, které jsou předmětem koupě dle těchto všeobecných obchodních podmínek


Smlouva - kupní smlouva uzavřená dle §2079 an. NOZ

Kupní cena - cena zboží sjednaná dohodou smluvních stran nebo stanovená dle ceníku dodavatele platného ke dni uzavření kupní smlouvy

 


2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy při dodávkách zboží prodávajícího kupujícímu. 


2.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí smlouvy. Podpisem smlouvy se bude řídit vzájemný závazkový vztah těmito všeobecnými obchodními podmínkami.


2.3. Jednotlivá ustanovení všeobecných obchodních podmínek lze změnit nebo vyloučit ve smlouvě.


2.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi stranami se řídí právním řádem České republiky.


3.2. Uzavřením smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím akceptují smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem zákona číslo 89/2012 Sb. (NOZ).

4. Kupní smlouva

4.1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje, že věc převezme a prodávajícímu zaplatí kupní cenu. Prodávající a kupující jsou zavázáni splnit své povinnosti současně, pokud není dohodnuto jinak. 


4.2. K uzavření kupní smlouvy dojde podepsáním písemné kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé, písemná forma je zachována i při právním jednání učiněným elektronickými či jinými technickými prostředky (dle §562 NOZ).


4.3. V individuálních případech je uzavírána mezi prodávajícím a kupujícím rámcová kupní smlouva specifikující zvláštní podmínky obchodního vztahu. K uzavření konkrétní dílčí kupní smlouvy pak dochází bez potřeby písemné formy. Pro tento vztah se použijí tyto všeobecné obchodní podmínky, vyjma bodu 4.2.).

5. Objednávky

5.1. Objednávky zboží jsou závazné pro prodávajícího a kupujícího pokud jsou uskutečněny u obchodních zástupců prodávajícího, telefonicky, faxem, popřípadě elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím webové stránky prodávajícího.

6. Dodání Zboží

6.1. Dodací doklad (prodejka nebo dodací list) obsahuje specifikaci druhu zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu celkem za položku zboží a za celou dodávku.


6.2. Při odeslání zboží, odevzdá prodávající věc kupujícímu předáním dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravy vůči dopravci. Při odeslání nastanou účinky  odevzdáním věci kupujícímu jejím předáním dopravci. V případě, že bude doprava prováděna vlastními dopravními prostředky prodávajícího, je zboží předáno kupujícímu v místě určeném kupujícím a předáním osobě, která potvrdí převzetí zboží svým podpisem spolu s razítkem kupujícího.


6.4. Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Předá–li prodávající dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu  místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží dopravci v tomto místě a nebylo–li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.  Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

7. Cenové podmínky

7.1. Kupní cena zboží se řídí prodejním ceníkem prodávajícího ve výši platné v okamžiku uzavření kupní, resp. konkrétní dílčí kupní smlouvy, pokud není rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak. Kupní ceny jsou smluvními cenami.

8. Fakturace

8.1. Datum splatnosti faktury je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, není-li v konkrétní kupní smlouvě sjednáno jinak. Faktury budou kupujícím vystaveny dle podmínek ujednaných v konkrétní rámcové kupní smlouvě, pokud byla tato písemně uzavřena, pokud nikoliv, faktura může být vystavena v den, kdy došlo k dodávce zboží dle článku 6. těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud nebude v rámcové kupní smlouvě uzavřené mezi kupujícím a  prodávajícím dohodnuto jinak. 


8.2. Faktura musí být kupujícímu předána nebo doručena na adresu kupujícího či elektronicky na e-mail kupujícího. Pokud se faktura zasílá kupujícímu poštou, jako obyčejná nedoporučená zásilka, považuje se za den doručení faktury kupujícímu 8. pracovní den ode dne vystavení faktury na dodávku zboží, pokud do této lhůty kupující neoznámí prodávajícímu, že k této dodávce zboží příslušnou fakturu neobdržel.


8.3. V případě, že by kupující prokazatelně neobdržel fakturu, ve které  bude vyčíslena kupní cena  za  dodávku zboží, platí ustanovení §1963/1 an. NOZ. Závazek bude splněn, pokud v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne převzetí Zboží bude fžná částka uhrazena na účet kupujícího pod VS kterým je IČ  kupujícího.  


8.4. Kupující je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury, tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu prodávajícího.

 
8.5. Kupující je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími do doby, než bude ze strany kupujícího platba identifikovaná.

9. Vratné obaly

9.1. V případech, kdy je zboží dodáváno ve vratných zálohovaných obalech, je kupujícímu účtována cena vratných obalů včetně DPH. Po vrácení vratných obalů prodávajícímu, bude kupujícímu cena vratného  obalu uhrazena  dobropisem prodávajícího, a to včetně DPH.


9.2. Prodávající je povinen vykoupit od kupujícího zpět pouze obaly, které prodávající kupujícímu dodal spolu se zbožím. Pokud se na tom prodávající a kupující dohodli v kupní smlouvě.

10. Sankce a možnost odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části se stanoví dohodou stran povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti kupní ceny. Vedle smluvní pokuty vzniká v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části prodávajícímu nárok uplatnit vůči kupujícímu nárok na úhradu zákonných úroků z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené nařízením vlády číslo 315/2013 Sb. kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 


10.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn vedle smluvního úroku z prodlení požadovat případné náklady s uplatněním pohledávky stanovené nařízením vlády číslo 315/2013 Sb.


10.3. Dlužnou částkou pro účely výpočtu smluvní pokuty a úroků z prodlení se rozumí neuhrazená kupní cena zboží včetně DPH.


10.4. Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části nebo zálohy na kupní cenu delší než 7 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy. 


10.5. Má–li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejdříve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení a nakonec na jistinu, ledaže kupující projeví při plnění jinou vůli. Určí– li kupující, že plní nejprve na jistinu, úročí se náklady i úroky (§1932 NOZ). Pokud je kupující dlužen z několika závazků, postupuje se podle §1933 odst. 1 NOZ.  Na náhradu škody se placení započte až po splnění  závazku, jehož porušením povinnost k náhradě škody vznikla, neurčil–li dlužník  něco  jiného.

11. Reklamační podmínky

11.1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.


11.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží, přičemž povinností kupujícího je podle možností provést prohlídku co nejdříve při  přechodu nebezpečí škody na věci (dle § 2121 an. NOZ) a kupující je povinen přesvědčit se co nejdříve o vlastnostech a množství zboží. Pokud prodávající věc odesílá, může kupující odložit prohlídku do doby, než je zboží dopraveno do místa určení. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nárok na vadné plnění mu nebude přiznán. 


11.3. Reklamaci na dodané množství zboží je nutno uplatnit u prodávajícího nejpozději při předání zboží podle předchozího odstavce 11.2.  


11.4. Reklamace kvalitativních vad zboží musí kupující písemně uplatnit u prodávajícího nejpozději poslední pracovní den záruční doby. V případě, že konec záruční doby připadne na svátek, je posledním dnem nejblíže příští pracovní den. Pro uznání těchto reklamací je rozhodující stanovisko prodejce zboží. U zboží vyžadujícího zvláštní technologický postup pro jeho skladování a prodej je prodávající oprávněn kontrolovat u kupujícího dodržení těchto postupů a v případě sporu je povinen prodávající kupujícímu prokázat porušení těchto technologických postupů.)


11.6. Je–li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo


a) na přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo
b) odstoupit od kupní smlouvy.


Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolí, při oznámení vady a bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tato lhůta je dle ujednání smluvních stran nejblíže příští pracovní den po oznámení vady zboží. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí – li si kupující toto právo včas, má práva dle §2107 NOZ.

12. Doručování

12.1. Zasílání písemností mezi stranami se řídí následujícímu zásadami:


12.1.1. Kupující zasílá písemnosti prodávajícímu na adresu:

TOP Function s.r.o., Technologická 372/2, Ostrava Pustkovec, PSČ: 708 00, IČ: 293 95 194, nebo elektronicky na emailovou adresu vladimir.dostal@freematerial.info.


12.1.2. Prodávající zasílá  písemnosti kupujícímu na adresu uvedenou v rámcové kupní smlouvě, kupní smlouvě nebo objednávce kupujícího a nebo na jinou adresu, kterou mu kupující sdělil (čl. 14.6.).


12.1.3. Jsou-li písemnosti kupujícímu zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
a)třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak
b)den odmítnutí převzetí zásilky kupujícím
c)poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si kupující zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Kupující o uložení nedozvěděl
d)den, kdy prodávající byl vyrozuměn o tom, že se zásilku kupujícímu nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností (čl. 12.1.2) nezdržuje, a z tohoto důvodu byla zásilka  poštou vrácena.

13. Závěrečná ujednání

14.1. Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto všeobecné obchodní podmínky. Platnou verzi znění obchodních podmínek je povinen zveřejnit na svých webových stránkách. Jednotlivé verze je povinen archivovat s uvedením termínu jejich platnosti.


14.2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy se vždy řídí všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době jejího uzavření, pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak. Před ujednáními uvedenými ve všeobecných obchodních podmínkách mají přednost ujednání smlouvy. Právní vztahy neupravené ve všeobecných obchodních podmínkách či v kupní smlouvě se řídí ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

 
14.3. Příslušné části všeobecných obchodních podmínek podle předcházejících odstavců platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi prodávajícím a kupujícím.


14.4. V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo písemné smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto všeobecných obchodních podmínek. 


14.5. Kupující svým podpisem všeobecných obchodních podmínek a/nebo smlouvy stvrzuje, že s všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné a určité.

 
14.6. Kupující, který má s prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu je povinen oznámit prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti nese kupující odpovědnost za případnou škodu vzniklou nesplněním této povinnosti kupujícího.


14.7. Ochrana osobních údajů. Kupující i prodávající mohou využívat všech údajů, které byly v rámci jejich obchodního styku partnerem sděleny nebo získány z jiných veřejných zdrojů ke komunikaci (e-mailové adresy, webové stránky, telefonní, faxová čísla, jména a příjmení kontaktních osob, identifikační a registrační čísla, bankovní spojení či jiné podobné kontaktní údaje) pro svou potřebu a dle svého uvážení. Tyto údaje není povinen žádný z partnerů nějakým způsobem chránit nebo zabezpečovat a může je dle svých potřeb písemně nebo elektronicky neomezeně uchovávat.

14. Platnost a účinnost


15.2. Platné znění těchto všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno na internetové stránce prodávajícího: 
www.freematerial.info

V Ostravě dne 27. 9. 2015

Za freeMaterial

Ing. Vladimír Dostál

TOP Function s.r.o.

se sídlem ul. Technologická 372/2

Ostrava Pustkovec

PSČ: 708 00

IČ: 293 95 194