Projekt free Material Market (fMM) vychází principů tzv. cirkulární ekonomiky, kdy je primární snahou uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu, dochází k čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů a navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.  Ve firemní praxi se tohoto stavu dá dosáhnout zaměřením se na materiálové úspory, opětovným použitím zbytkových materiálů nebo zbytkových surovin, stejně tak i opravou nebo změnami v ekodesignu výrobků či naplňováním potřeb zákazníků novými službami namísto prodeje.

Projekt fMM, se zabývá znovuvyužitím zbytkových materiálů a zbytkových surovin vznikajících na straně většiny výrobních firem. V reálu se však může jednat i o znovuvyužití celých dílů s ukončenou sériovou výrobou, které již nenacházejí uplatnění v původním výrobním cyklu, stejně tak i materiálů či surovin s prošlou expirací, které si však zachovávající po určitou dobu své původní vlastnosti a technické parametry.    

Našim cílem ve free Material Marketu je dát tomuto „nepotřebnému“ materiálu druhý život a nalézt pro něj nové uplatnění nebo alternativní využití v jiných oborech podnikání.

Klíčovou přidanou hodnotu fMM tvoří předevšíme-market sdružující na jednom místě nabídku volného zbytkového materiálu a také inovační komunita, která se zabývá vývojem nových produktů a nového aplikačního využití zbytkového materiálu buď v rámci stávajících výrobních systémů nebo vývojem zcela nových odvětví podnikání.

E-market svým prostředím zároveň významně podněcuje inspiraci a představivost uživatelů, jak se dá se zbytkovým materiálem nově pracovat, jak se dá vhodně kombinovat anebo jak ho nově využít v nových produktech či nových oborech podnikání.

Celý koncept fMM současně zapadá do systémových opatření Moravskoslezského kraje v rámci aktuálního trendu podpory inovací a inovačního podnikání. Vedle IdeaHUBu, Impact HUB Ostrava, Centra podpory inovací, Moravskoslezského inovačního centra Ostrava a dalších partnerů, tak fMM aktivně přispívá pomyslně dalším dílkem do celkové skládačky systematické podpory inovačního podnikání v rámci Moravskoslezského kraje.

Náš tým

Vladimír Dostál

je zakládajícím členem fMM. Vlado byl několik let výrobním ředitelem ve společnosti Brano Group a.s. zaměřující se segment automotive.  Průmyslové prostředí a probatiku a oběhu materiálu ve formách tak zná velice důvěrně. Před 3 lety založil spolu s dalšími členy sdílené vývojové centrum Idea HUB působící v areálu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava. Idea HUB sdružuje komunitu kreativních lidí se z oblastí výzkumu, vývoje, aplikací, vzdělávání, nebo i popularizace inovačních technologií.

 

Michal Sládek

poslední dva roky se cíleně věnuje oblasti marketingové podpory inovací a inovačního podnikání v rámci ekosystému Moravskoslezského kraje. Oblast cirkulární ekonomiky, a především pak i nové, často inovativní využití materiálu, tak logicky zapadá do současných aktivit v rámci fMM. V projektu fMM má na starosti problematiku business development a marketingu.

Inovační komunita

Komunita inovátorů má z pohledu naplňování hlavní myšlenky cirkulární ekonomiky a poslání fMM zcela zásadní roli. Inovační komunita sdružená kolem fMM a IdeHUBu se zabývá systematickým vyhledáním nového aplikačního využití zbytkového materiálu, ať již v rámci využití zbytkového materiálu jako součást stávajících výrobních technologií nebo vývojem zcela nového, často i unikátního řešení pro využití materiálu.  

Partneři

Mezi hlavní partery, se kterými fMM již dnes plně spolupracuje patří:

  •          Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC)
  •          Moravskoslezských automobilový klastr
  •          Centrum podpory inovací (CPI)
  •          Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava 
  •          a také řada středních škol s technickým zaměřením.

Vedle těchto inovačních partnerů spolupracujme také s chráněnými dílnami, které jsou klíčovou součástí celého procesu, a to především z pohledu dodatečného třídění materiálu.